PHOTO-PRAGUE.NET Specializovaná fotobanka Photo Prague - obchodní podmínky pro nákup fotografií Prahy na Photo-Prague.net

Tisíce vysoce kvalitních fotografií Prahy
Nacházíte se zde: Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROSÍM, PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY. PŘÍJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK JE ZÁVAZNÉ A UPRAVUJE PRÁVNÍ DOHODU MEZI VÁMI A PhotoPrague.net. Vstupem na jakoukoliv službu nebo její část v rámci domény PhotoPrague.net, souhlasíte, že budete vázáni podmínkami této dohody. PhotoPrague.net si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, kdykoliv bez předchozího upozornění a Vy budete souhlasit s těmito změnami.

1. VLASTNICTVÍ

Tyto stránky jsou vlastněny a provozovány PhotoPrague.net. Všechny fotografie na této webové stránce jsou vlastnictvím PhotoPrague.net nebo jejích partnerů/fotografů a jsou chráněny autorským právem, mezinárodními zákony a mezinárodními ustanoveními. PhotoPrague.net si zachovává všechna práva, která nejsou výslovně udělena v této smlouvě. Licence obsažená v této dohodě bude ukončena automaticky, bez upozornění ze strany PhotoPrague.net, pokud nebude dodrženo podmínek v souladu s ustanovením této dohody. Po ukončení, jste povinni zničit všechny materiály získané z tohoto webu, kopie a související dokumentace. Kromě toho si PhotoPrague.net vyhrazuje právo ukončit tuto stránku bez předchozího upozornění.

2. POVOLENÉ POUŽITÍ

Jakýkoliv obsah, stažený z PhotoPrague.net webových stránek, veškeré fotografie, ilustrace, atd. (dále jen "obsah") je Vám licencován společností PhotoPrague.net. Vaše užívání obsahu nebo jakýchkoliv práv duševního vlastnictví, je závislý na souhlasu s PhotoPrague.net licenční smlouvou s koncovým uživatelem (EULA), jakož i příslušných licenčních dohod.

3. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

PhotoPrague.net nezahrnuje odkazy na stránky třetích stran. Odkazy na stránkách třetích stran na PhotoPrague.net nesouvisí s obsahem PhotoPrague.net stránek. PhotoPrague.net nenese odpovědnost za obsah takovýchto stránek.

4. ZÁRUKA

PhotoPrague.net si vyhrazuje právo na poskytnutí licence podle těchto podmínek. PhotoPrague.net se zaručuje, že fotografie budou bez vad materiálu a zpracování za normálního používání, po dobu 30 dnů od data stáhnutí nebo po jejich obdržení.

S VÝJIMKOU NĚKTERÝCH PŘÍPADŮ UVEDENÝCH VÝŠE, JSOU DODÁVÁNY POUZE ORIGINÁLY FOTOGRAFIÍ, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. PhotoPrague.net NEZARUČUJE, ŽE SNÍMKY BUDOU PŘESNĚ VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM A NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH PŘÍPADNÉ ZNIČENÍ BĚHEM ZPRACOVÁNÍ. POKUD BY SE NA SNÍMKU OBJEVILY ZÁVADY, JIŽ OD VÝROBY, PŘEBÍRÁ PhotoPrague.net A JEJÍ AUTORIZOVANÝ PERSONÁL ČI OBCHODNÍK VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S POTŘEBNOU ÚDRŽBOU NEBO KOREKCEMI.

Některé země neumožňují vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se na Vás nemusí vztahovat. Máte konkrétní práva vyplývající z této záruky, ale ty se mohou, v závislosti na zemi prodeje, měnit.

5. PROHLAŠUJETE A ZAVAZUJETE SE, ŽE:

  1. 1. Jste dosáhli věku 18 let;
  2. 2. V žádném případě nebudete používat snímky, jak není povoleno na základě této dohody nebo jakýchkoli jiných příslušných licenčních smluv;
  3. 3. Vaše užití fotografií nebude porušovat žádné platné právní předpisy nebo nařízení v jakékoliv zemi, státu, či jiné vládní jednotce;

6. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Za žádných okolností Vám nebude PhotoPrague.net povinna vyplatit jakékoliv škody, včetně všech příjmů nebo ušlého zisku, ztracených úspor nebo jiných zvláštních, náhodných nebo následných škod vyplývajících z používání nebo neschopnosti používat fotografie i když PhotoPrague.net nebo autorizovaný PhotoPrague.net distributor byl informován o možnosti vzniku takovýchto škod, nebo pro jakékoli tvrzení z jakékoliv jiné strany. Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na Vás nemusí vztahovat.

7. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že případně odškodníte všechny pohledávky, náklady nebo škody z odpovědnosti proti PhotoPrague.net, vyplývající nebo v souvislosti s porušením jakékoliv z podmínek stanovených v této dohodě.

8. POUŽITÍ

PhotoPrague.net si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Nicméně PhotoPrague.net bude vždy usilovat o to, abychom Vás včas upozornili na blížící se změny cen.

9. PŘÍSLUŠNOST

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi Vámi a PhotoPrague.net. Pokud některá ustanovení této smlouvy budete považovat za neplatná, tato skutečnost nebude mít vliv na jakákoli jiná ustanovení a zbývající část této dohody. Výkladu a uplatňování této dohody se řídí v souladu s mezinárodními úmluvami a dalšími platnými právními předpisy.

10. SOUDNÍ POPLATKY

Pokud je PhotoPrague.net povinna se obrátit na soud pro uhájení svých práv, souhlasíte uhradit veškeré poplatky, náklady a výdaje, pokud bude PhotoPrague.net v soudním sporu úspěšná.

11. PŘEVOD PRÁV

Nesmíte postoupit nebo převést práva, vyplývající z této dohody, na někoho jiného, bez našeho předchozího písemného souhlasu.

12. CELÁ SMLOUVA

POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO SMLOUVU, POROZUMĚLI JSTE JÍ A SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI. DÁLE SOUHLASÍTE, ŽE SE JEDNÁ O ÚPLNOU A VÝLUČNOU DOHODU MEZI VÁMI A PhotoPrague.net, KTERÁ ROVNĚŽ NAHRAZUJE JAKÉKOLIV NÁVRHY NEBO PŘEDCHOZÍ DOHODY, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, A JAKOUKOLIV DALŠÍ KOMUNIKACI MEZI VÁMI A PhotoPrague.net O PŘEDMĚTECH TÝKAJÍCÍCH SE TÉTO DOHODY. DALŠÍ VYSVĚTLIVKY TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU NA PhotoPrague.net STRÁNKÁCH JSOU POUZE PRO VAŠI INFORMACI A NEMĚLO BY JICH BÝTI VYKLÁDÁNO, JAKO SOUČÁSTI TÉTO DOHODY.


© 2010 PhotoPrague.net – všechna práva vyhrazena.